Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
211
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
Miniature 
(Minijatura)
Zamagljuje dio snimke da 
kreira simuliranu scenu 
minijature.
Ravnina u fokusu: od -3 do +3
Širina u fokusu: uska/srednja/
široka
Kut ravnine u fokusu: bočni/
okomiti/pozitivni nagib/negativni 
nagib
Mutnoća: Low (Nisko)/Medium 
(Srednje)/High (Visoko)
Soft (Meko)
Kreira snimku s mekim 
fokusom na cijeloj snimci.
Meki fokus: Low (Nisko)/Medium 
(Srednje)/High (Visoko)
Mutnoća sjene: OFF 
(ISKLJUČENO)/ON 
(UKLJUČENO)
Starburst 
(Bljesak)
Kreira snimku s posebnim 
sjajnim izgledom tako što 
dodaje poseban sjaj da 
istakne noćne scene ili 
svjetla koja se reflektiraju 
od vode.
Gustoća efekta: mala/Medium 
(Srednje)/velika
Veličina: mala/Medium (Srednje)/
velika
Kut: 0°/30°/45°/60°
Fish-eye (Riblje 
oko)
Kreira snimku koja izgleda 
kao da je snimljena 
objektivom s ribljim okom.
Low (Nisko)/Medium (Srednje)/
High (Visoko)
Slim (Tanjenje) Mijenja vodoravni i okomiti 
omjer snimki.
od -8 do +8
Base 
Parameter Adj 
(Prilagođavanje 
osnovnih 
parametara)
Namješta parametre da 
kreira željenu snimku.
Brightness (Svjetlina): od -8 do +8
Saturation (Zasićenje): od -3 do 
+3
Hue (Nijansa): od -3 do +3
Contrast (Kontrast): od -3 do +3
Sharpness (Oštrina): od -3 do +3
Digitalnim filtrima možete uređivati samo JPEG i RAW snimke snimljene ovim 
aparatom.
Naziv filtra
Efekt
Parametar
K-30_OPM_CRO.book  Page 211  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM