Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
213
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
8
Upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (23) da odaberete 
[Apply additional filter(s)] (Primijeni 
dodatne filtre) ili [Save as] (Spremi 
kao) i pritisnite gumb 4.
Odaberite [Apply additional filter(s)] 
(Primijeni dodatne filtre) kada želite 
primijeniti dodatne filtre na istu snimku. 
Ponovno se pojavljuje ekran prikazan u 3. koraku.
Ako je odabrano [Save as] (Spremi kao), snimka obrađena filtrom 
sprema se kao nova snimka.
Učitava efekte filtra odabrane snimke i primjenjuje iste efekte filtra na 
druge snimke.
1
Odaberite snimku obrađenu filtrom u prikazu pojedinačnih 
snimki.
2
Odaberite D (Digital Filter (Digitalni filtar)) na paleti opcija 
pregleda i pritisnite gumb 4.
3
Četverosmjernim upravljačem 
(23) odaberite [Recreating filter 
effects] (Ponovno kreiranje efekata 
filtra) i pritisnite gumb 4.
Pojavljuju se efekti filtra koji se 
upotrebljavaju za odabranu snimku.
Možete primijeniti do 20 filtara na istu snimku uključujući digitalni filtar 
primijenjen za vrijeme snimanja (str.172).
Ponovo kreiranje efekta filtra
MENU
OK
OK
OK
Apply additional filter(s)
Apply additional filter(s)
  
Continue selecting filters?
Continue selecting filters?
Cancel
Cancel
Save as
Save as
MENU
OK
OK
OK
Applying the digital filter
Applying the digital filter
Recreating filter effects
Recreating filter effects
Searching for the original image
Searching for the original image
K-30_OPM_CRO.book  Page 213  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM