Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
214
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
4
Da provjerite detalje o parametrima, 
pritisnite gumb M.
Možete provjeriti parametre filtra.
Pritisnite gumb 3 da se vratite na 
prethodni ekran.
5
Pritisnite gumb 4. 
Pojavljuje se ekran za odabir snimke.
6
Okrećite prednji e-birač (R) da 
odaberete snimku na koju želite 
primijeniti iste efekte filtra i pritisnite 
gumb 4. 
Možete odabrati samo snimku koja nije 
obrađena filtrom.
Pojavljuje se ekran za potvrdu odabira. 
7
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Save as] 
(Spremi kao) i pritisnite gumb 4. 
Snimka obrađena filtrom sprema se kao nova snimka.
Ako odaberete [Searching for the original image] (Traženje originalne snimke) 
u 3. koraku na, možete učitati izvornu snimku prije primjene digitalnog filtra. 
Ako izvorna snimka više nije spremljena na SD memorijskoj kartici, pojavljuje 
se poruka [Original image, prior to digital filter application, is not found] 
(Originalna snimka prije primjene digitalnog filtra nije pronađena).
OK
OK
OK
MENU
INFO
Details
Details
Reapplies following digital filter
Reapplies following digital filter
effects from previous image
effects from previous image
MENU
100-0001
100-0001
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
11.
11.
12.
12.
13.
13.
14.
14.
15.
15.
16.
16.
17.
17.
18.
18.
19.
19.
20.
20.
MENU
OK
OK
OK
Performs digital filter
Performs digital filter
processing to this image
processing to this image
100-0001
100-0001
K-30_OPM_CRO.book  Page 214  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM