Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
215
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
Spojite više snimki u jednu i prikažite ih kao indeks. Možete spremiti 
prikazani indeks kao novu snimku. Možete aparatom odabrati snimke koje 
želite prikazati u indeksu ili ih možete sami izabrati. Snimke će biti 
nasumično složene ili prikazane po broju datoteke ovisno o odabranom 
formatu.
1
Pritisnite četverosmjerni upravljač (3) na prikazu pojedinačnih 
snimki.
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda. 
2
Četverosmjernim upravljačem (2345) odaberite p (Index 
(Indeks)) i pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran postavke indeksa.
3
Pritisnite četverosmjerni upravljač 
(5), upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (23) da odaberete 
format i pritisnite 4.
Možete odabrati o (Minijatura), 
p
 (Kvadrat), q (Nasumično1), 
r
 (Nasumično2), s (Nasumično3) 
ili p (Mjehurić).
Snimke se prikazuju u skladu s brojem datoteke (od najmanjeg broja) 
za o i prikazuju se nasumično za druge formate.
4
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Images] 
(Snimke) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
5
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite broj snimki i 
pritisnite gumb 4.
Možete odabrati 12, 24 ili 36 snimki.
Kada je broj spremljenih snimki manji od odabranog broja, prazna se 
polja prikazuju kada je [Layout] (Raspored) postavljen na o i neke 
snimke mogu biti više puta prikazane u drugim formatima.
Spajanje više snimki (Indeks)
Cancel
Cancel
MENU
OK
OK
OK
Create an index image
Create an index image
Layout
Layout
Images
Images
Backgrnd.
Backgrnd.
Selection
Selection
K-30_OPM_CRO.book  Page 215  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM