Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
218
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
Razvijanje RAW snimki
Možete pretvoriti snimljene RAW snimke u JPEG snimke i spremiti ih kao 
nove datoteke.
1
Odaberite RAW snimku na prikazu pojedinačnih snimki 
i pritisnite četverosmjerni upravljač (3).
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda. 
2
Četverosmjernim upravljačem (2345) odaberite h (RAW 
Development (RAW razvijanje)) i pritisnite gumb 4.
Prikazuje se ekran za odabir metode razvijanja.
3
Četverosmjernim upravljačem 
(23) odaberite [Developing a 
single image] (Razvijanje 
pojedinačnih snimki) i pritisnite 
gumb 4.
Pojavljuju se parametri spremljeni 
u snimci.
Prijeđite na 6. korak ako ne trebate promijeniti parametre. 
Ako nema snimaka koje se mogu obraditi, pojavljuje se [No image can 
be processed] (Nije moguća obrada snimke).
Možete obraditi samo RAW snimke snimljene ovim aparatom. RAW snimke 
snimljene drugim aparatima ne možete obraditi na ovom aparatu.
Razvijanje jedne RAW snimke
MENU
OK
OK
OK
Developing a single image
Developing a single image
Developing multiple images
Developing multiple images
K-30_OPM_CRO.book  Page 218  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM