Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
219
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
4
Četverosmjernim upravljačem 
(23) odaberite parametar koji 
želite promijeniti.
Možete odabrati različite snimke tako da 
okrećete e-birač (R). 
Ovi parametri mogu se promijeniti.
*1 Odaberite JPEG snimljene piksele koji odgovaraju omjeru aspekta.
Parametar
Vrijednost
Stranica
Image Capture Settings 
(Postavke snimanja)
Omjer aspekta (K/J/I/L), JPEG 
snimljeni pikseli 
, JPEG kvaliteta, 
prostor boje
Lens Correction 
(Ispravak objektiva)
Ispravak izobličenja/namještanje 
poprečnog kromatskog odstupanja 
(ovo možete odabrati samo za snimke 
snimljene kompatibilnim objektivom. 
Custom Image 
(Prilagođena snimka)
Bright (Svijetlo)/Natural (Prirodan)/
Portrait (Portret)/Landscape (Pejzaž)/
Vibrant (Živo)/Radiant (Sjajno)/Muted 
(Stišano)/Bleach Bypass 
(Premošćivanje izbjeljivanja)/Reversal 
Film (Preokrenuti film)/Monochrome 
(Jednobojno)/Cross Processing 
(Poprečna obrada)
White Balance (Balans 
bijelog)
F
/G/H/^/JD/JN/JW/ JL/
I
/L/f/K/K
Sensitivity (Osjetljivost) od –2.0 do +2.0
High-ISO NR (Visoki 
ISO NR)
Off (Isključeno)/Auto (Automatsko)/
Low (Nisko)/Medium (Srednje)/High 
(Visoko)
Shadow Correction 
(Ispravak pretamnih 
dijelova)
Off (Isključeno)/Auto (Automatsko)/
Low (Nisko)/Medium (Srednje)/High 
(Visoko)
MENU
OK
Image Capture Settings
Image Capture Settings
100-0001
100-0001
K-30_OPM_CRO.book  Page 219  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM