Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
222
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
5
Upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (2345) da odredite 
[JPEG Recorded Pixels] (JPEG 
Snimljeni pikseli) i [JPEG Quality] 
(JPEG kvaliteta).
Kada odaberete [Develop images as 
shot] (Razvijanje snimki kao što su 
snimljene) u 4. koraku, odaberite W, X, 
Y
 ili Z za [JPEG Recorded Pixels] (JPEG Snimljeni pikseli).
Kada odaberete [Develop images with modified settings] (Razvijanje 
druge parametre. Sve se snimke razvijaju s istim postavkama.
6
Pritisnite gumb 4. 
Pojavljuje se ekran za potvrdu odabira. 
7
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Save as] 
(Spremi kao) i pritisnite gumb 4. 
Odabrane RAW snimke razvijaju se i spremaju kao nove JPEG snimke.
MENU
OK
JPEG Recorded Pixels
JPEG Recorded Pixels
K-30_OPM_CRO.book  Page 222  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM