Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
223
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
Spajanje aparata na AV uređaj
Možete spojiti aparat na TV ili drugi uređaj i pregledavati napravljene 
snimke.
Možete spojiti aparat na uređaj s terminalom ulaza za video. 
Upotrijebite AV kabel I-AVC7 koji je dodatna oprema. 
1
Isključite AV uređaj i aparat.
2
Otvorite poklopac terminala aparata i spojite AV kabel na 
terminal izlaza za VIDEO/PC.
3
Spojite drugi kraj AV kabela na terminal ulaza na AV uređaju.
4
Uključite AV uređaj i aparat.
Aparat se uključuje u opciji za video i podaci o aparatu prikazuju se na 
ekranu spojenog AV uređaja.
• Za AV uređaj s više terminala ulaza za video provjerite upute za uporabu 
uređaja i odaberite odgovarajući terminal ulaza za video za spajanje aparata.
• Ako dulje vrijeme namjeravate upotrebljavati aparat, preporučujemo da 
upotrijebite kompleta adaptera za struju koji je dodatna oprema. 
Spajanje aparata na terminal ulaza za video
K-30_OPM_CRO.book  Page 223  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM