Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
242
Promjena dodatnih post
avki
7
2
Pritisnite dvaput gumb 3. 
Ponovno se pojavljuje ekran koji je bio prikazan prije odabira stavke 
izbornika.
• Ne možete vratiti aparat na prethodnu verziju firmvera nakon ažuriranja.
• Svakako spremite podatke na SD memorijskoj kartici na računalo ili drugu 
lokaciju prije ažuriranja.
• Kada je baterija gotovo prazna, na monitoru se prikazuje [Not enough battery 
power remaining to update the firmware] (Baterija nije dovoljno napunjena da 
ažurirate firmver). Umetnite potpuno napunjenu bateriju ili nove baterije AA 
ili upotrijebite adapter za struju koji je dodatna oprema.
K-30_OPM_CRO.book  Page 242  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM