Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
256
Sp
aja
nje
 na
 raču
nal
o
8
Uporaba isporučenog softvera
«SILKYPIX Developer Studio 3.0 for PENTAX» nalazi se na CD-ROM-u 
(S-SW128). Softverom SILKYPIX Developer Studio možete razvijati 
datoteke RAW, prilagođavati boju snimki i druge postavke te spremati 
nove snimke u formatu JPEG ili TIFF.
Softver možete instalirati s priloženog CD-ROM-a.
Kada imate više korisničkih računa u računalu, upotrijebite onaj za koji 
imate administratorska prava da instalirate softver.
1
Uključite računalo. 
Pazite da nije uključen neki drugi softver.
2
Umetnite CD-ROM u pogon CD-a/DVD-a na računalu.
Pojavljuje se ekran [PENTAX Software Installer].
Instaliranje softvera
Ako se ne pojavi ekran [PENTAX Software Installer]: 
• Za Windows
1 Kliknite na [My Computer] u izborniku Start.
2 Dvaput kliknite na ikonu [CD/DVD drive (S-SW128)].
3 Dvaput kliknite na ikonu [Setup.exe].
• Za Macintosh
1 Dvaput kliknite na ikonu CD/DVD (S-SW128) na radnoj 
površini.
2 Dvaput kliknite na ikonu [PENTAX Installer].
K-30_OPM_CRO.book  Page 256  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM