Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
258
Sp
aja
nje
 na
 raču
nal
o
8
U vezi s registracijom proizvoda
Molimo da registrirate softver kako bismo vam mogli pomoći.
Kliknite na [Product Registration] 
(Registracija proizvoda) na ekranu u 
3. koraku na str.257.
Prikazuje se karta svijeta za 
registraciju proizvoda na internetu. 
Ako je računalo spojeno na internet, 
kliknite na svoju zemlju ili regiju i 
slijedite upute za registraciju 
softvera. 
Uzmite u obzir da se možete 
registrirati na internetu samo ako je 
prikazana vaša zemlja ili regija.
K-30_OPM_CRO.book  Page 258  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM