Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
279
Do
da
ta
k
10
Izbornik [Q Playback] (Pregled)
Izbornik [R Set-up] (Konfiguriranje) 
Save as Manual WB (Spremanje kao 
WB)
Save Cross Processing (Spremi 
poprečnu obradu)
Da
RAW Development (RAW razvijanje)
Snimljeni pikseli: 
p
Stupanj kvalitete: 
C
Da
Movie Edit (Obrada filma)
DPOF
Ne
Opcija
Zadana 
postavka
Vraćanje 
postavke Stranica
Slideshow 
(Projekcija)
Display Duration 
(Trajanje prikaza)
3sec. (3sek.)
Da
Screen Effect 
(Efekti ekrana)
Off (Isključeno)
Da
Repeat Playback 
(Ponavljanje 
pregleda)
Off (Isključeno)
Da
Quick Zoom (Brzi zum)
Off (Isključeno)
Da
Bright/Dark Area (Svijetla/tamna 
područja)
Off (Isključeno)
Da
Auto Image Rotation (Automatsko 
okretanje snimki)
On (Uključeno)
Da
Delete All Images (Brisanje svih 
snimki)
Opcija
Zadana postavka
Vraćanje 
postavke Stranica
Language/u
Hrvatski
Ne
Date Adjustment (Namještanje datuma)
01/01/2012
Ne
Opcija
Zadana 
postavka
Vraćanje 
postavke Stranica
K-30_OPM_CRO.book  Page 279  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM