Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
291
Do
da
ta
k
10
Podignite ogledalo i otvorite zatvarač kada čistite CMOS senzor puhalom.
Kontaktirajte s PENTAX servisnim centrom za profesionalno čišćenje zato 
što je CMOS senzor precizan dio. Usluga čišćenja se naplaćuje.
1
Isključite aparat i uklonite objektiv.
2
Uključite aparat.
3
Odaberite [Sensor Cleaning] (Čišćenje senzora) u izborniku 
[R Set-up 3] (Konfiguriranje) i pritisnite četverosmjerni 
upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Sensor Cleaning] (Čišćenje senzora).
Čišćenje prašine puhalom
• Svjetlo odgođenog snimanja trepti dok čistite senzora.
• Aparat će možda stvoriti zvuk vibracije za vrijeme čišćenja CMOS senzora. 
To nije kvar.
• Možete upotrijebiti opcionalni komplet za čišćenje kada čistite CMOS senzor.
• Ne upotrebljavajte puhalo u obliku spreja ili puhalo s četkom. Oni mogu 
ogrepsti CMOS senzor. Također ne brišite CMOS senzor krpom.
• Nemojte čistiti senzor kada je birač opcija na p.
• Da spriječite nakupljanje nečistoće i prašine na CMOS senzoru, držite 
poklopac aparata na aparatu ako nije pričvršćen objektiv.
• Kada je baterija pri kraju, na monitoru se pojavljuje [Not enough battery 
power remaining to clean sensor] (Baterija nije dovoljno napunjena da 
očistite senzor).
• Preporučujemo uporabu kompleta adaptera za struju koji je dodatna oprema 
za čišćenje senzora. Ako ne upotrebljavate komplet adaptera za struju, 
stavite dovoljno napunjenu bateriju. Ako se baterija isprazni za vrijeme 
čišćenja, trepti žaruljica odgođenog snimanja. U tom slučaju odmah prekinite 
čišćenje.
• Ne stavljajte vrh puhala za čišćenje unutar prostora za ugradnju objektiva. 
Ako je napajanje isključeno, to može uzrokovati oštećenje zatvarača i CMOS 
senzora.
K-30_OPM_CRO.book  Page 291  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM