Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
1
Korisnicima ovog aparata
• Nemojte upotrebljavati ili držati ovaj aparat u blizini opreme koja zrači jakim 
elektromagnetskim ili magnetskim poljem. Jaki statički elektricitet ili magnetsko polje 
koje takva oprema emitira može utjecati na rad monitora, oštetiti podatke koji su 
spremljeni ili utjecati na unutrašnje elemente aparata i tako uzrokovati nepravilan rad 
aparata.
• Tekući kristali koji se upotrebljavaju u monitoru proizvode se pomoću visoke 
tehnologije. Iako je stupanj funkcionalnih piksela iznad 99,99%, morate znati da 
0,01% ili manje piksela ponekad ne svijetli kada ne mora. Međutim, to nema nikakvog 
utjecaja na snimke.
• Postoji mogućnost da ilustracije i ekran na monitoru u ovim uputama budu malo 
drugačiji nego stvarni proizvodi.
• U ovom se priručniku SD memorijske kartice, SDHC memorijske kartice i SDXC 
memorijske kartice sve zovu SD memorijske kartice.
• U ovim uputama izraz «računalo» zamjenjuje osobno računalo Windows ili 
Macintosh.
• Ovaj aparat može upotrebljavati bateriju D-LI109 ili neobvezni držač baterija AA 
D-BH109 s četiri baterije AA. U ovom se priručniku i D-LI109 i D-BH109 nazivaju 
baterija ako to nije drugačije navedeno.
Osim gore navedenog, izraz «baterija/baterije» označava svaku bateriju koja se 
upotrebljava u ovom aparatu i priboru.
Posebnu smo pažnju posvetili sigurnosti ovoga proizvoda. Pri uporabi obratite 
posebnu pozornost na dijelove označene sljedećim simbolima.
 
 Upozorenje
• Nemojte rastavljati ili mijenjati aparat. U aparatu ima dijelova koji su pod visokim 
naponom te postoji rizik od strujnog udara.
• Ako je unutrašnjost aparata otvorena nakon pada ili oštećenja aparata na neki drugi 
način, ne dirajte dijelove koji su izloženi. Postoji opasnost od strujnog udara.
• Ne usmjeravajte aparat prema Suncu ili drugim snažnim izvorima svjetlosti kada 
snimate i ne ostavljate aparat na izravnom Sunčevom svjetlu s otvorenim poklopcem 
objektiva. Ako to učinite, može doći do kvara aparata ili požara.
Sigurna uporaba aparata
Upozorenje
Ovaj simbol označava da nepridržavanje ovog pravila može 
izazvati ozljedu.
Oprez
Ovaj simbol znači da nepridržavanje ovog pravila može 
izazvati manje ili srednje tešku ozljedu ili materijalnu štetu.
O aparatu
K-30_OPM_CRO.book  Page 1  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM