Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
28
Prije uporabe aparata
1
 
Upravljačka ploča
Pritisnite gumb M u opciji pripravnosti da prikažete upravljačku ploču i 
promijenite postavke. (str.41)
Opcija snimanja snimki
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
19
20 21
15
16
17
22
3
4
12
17
10
11
14
23
15
24
16
1
2
19
20
18
18
21
1:15'30"
1:15'30"
128
128
Exposure Setting
Exposure Setting
Program AE
Program AE
Custom Image
Custom Image
Bright
Bright
Opcija C
1
Naziv funkcije
2
Setting (Postavka)
3
Prilagođena snimka (str.168)/
opcija H (str.92)
4
Digitalni filtar (str.172)
5
HDR snimanje (str.162)
6
Aktivno područje AF-a (str.115)
7
Područje AF-a (str.114)
8
Ispravak izobličenja (str.164)
9
Prilagođavanje poprečnog 
kromatskog odstupanja (str.165)
10
Ispravak presvijetlih dijelova 
11
Ispravak pretamnih dijelova 
12
AE mjerenje (str.107)
13
14
Snimljeni pikseli JPEG (str.153)/
Snimljeni pikseli filma (str.141)
15
Stupanj kvalitete JPEG (str.154)/
Stupanj kvalitete filma (str.141)
16
Smanjenje trešnje filma (str.128)/
17
Kontrast AF-a (str.118)
18
Postavka odredišta (str.229)
19
Trenutačni datum i trenutačno 
20
Status SD memorijske kartice
21
Broj snimki koje se mogu snimiti/
vrijeme raspoloživo za snimanje 
filma
22
Postavka ekspozicije (str.140)
23
24
Razina zvuka snimanja (str.141)
K-30_OPM_CRO.book  Page 28  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM