Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
322
Do
10
Informacije za korisnike o prikupljanju i odlaganju stare opreme i 
korištenih baterija
1. U Europskoj uniji
Ovi simboli na proizvodima, pakiranju i/ili na popratnim 
dokumentima znače da korištenu opremu i baterije ne smijete 
miješati s kućnim otpadom.
Korištenom električnom/elektroničkom opremom morate 
rukovati posebno u skladu sa zakonima koji zahtijevaju 
posebno rukovanje, prikupljanje i recikliranje ovih proizvoda.
Ako ove proizvode ispravno odložite, pomažete da otpad prođe 
potrebni postupak, prikupljanje i reciklažu i tako sprječavate 
negative učinke na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći 
pri neodgovarajućem rukovanju otpadom.
Ako se doda kemijski simbol ispod simbola prikazanog gore, u 
skladu Direktivom o baterijama to označava da je prisutan teški 
metal (Hg = živa, Cd = kadmij, Pb = olovo) u bateriji u 
koncentraciji koja je veća od odgovarajućeg praga navedenog u Direktivi 
o baterijama.
Za više informacija o prikupljanju i recikliranju korištenih proizvoda obratite 
se lokalnim vlastima, svojem odlagalištu otpada ili prodajnom 
predstavniku od kojega ste kupili proizvode.
2. U državama izvan EU
Ovi simboli vrijede samo u Europskoj uniji. Ako želite baciti korištene 
proizvode, kontaktirajte s lokalnim službama ili prodajnim zastupništvom 
za ispravnu metodu odlaganja.
Za Švicarsku: Korištene električne/elektroničke uređaje možete besplatno 
vratiti prodavateljima, čak i ako ne kupite novi proizvod. Pogoni za 
prikupljanje objavljeni su na www.swico.ch ili www.sens.ch.
K-30_OPM_CRO.book  Page 322  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM