Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
Prije uporabe aparata
1
31
Ovdje odabrani prikaz ekrana prikazuje se sljedeći puta kada prebacite 
aparat u opciju pregleda. 
RGB Histogram Display 
(Prikaz histograma RGB-a)
Prikazani su snimljena snimka i RGB histogram. 
Nije raspoloživo za vrijeme reprodukcije filma.
No Information Display 
(Nema prikaza informacija) Prikazuje se samo snimljena snimka.
• Ako odznačite kućicu [Playback Info Display] (Prikaz informacija o pregledu) 
u [Memory] (Memorija) u izborniku [A Rec. Mode 4] (Opcija snimanja), 
uvijek se prvo pojavljuje standardni prikaz informacija kada uključite aparat. 
• Ako uključite [Bright/Dark Area] (Svijetla/tamna područja) (str.195) u 
izborniku [Q Playback 1] (Pregled) tako da označite kućicu, svijetli (previše 
eksponirana) dijeli trepte crveno, a tamni (premalo eksponirani) dijelovi trepte 
žuto. Ove se informacije ne prikazuju na detaljnom prikazu informacija ili 
prikazu RGB histograma. 
Prikaz ekrana
Prikazane informacije
K-30_OPM_CRO.book  Page 31  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM