Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
Prije uporabe aparata
1
37
Kada snimate s tražilom, sljedeće se informacije pojavljuju u tražilu. 
Tražilo
1
Okvir AF-a
2
Okvir za mjerenje u točki (str.107)
3
Točka AF-a koja se primjenjuje na automatski fokus pojavljuje se u crvenoj 
boji (umetnuta u područje AF-a) kada gumb okidača pritisnete dopola. 
4
Upaljeno: kada je bljeskalica raspoloživa.
Trepti:
kada treba bljeskalica ili kada se puni.
5
Opcija fokusa (str.112)
Pojavljuje se kada je postavljeno na \.
6
Brzina zatvarača
Podcrtano kada se može prilagoditi.
Prikazuje odbrojavanje vremena obrade kada se aktivira funkcija 
7
Vrijednost otvora zaslona
Podcrtano kada se može prilagoditi. 
Trepti [nr] kada aktivira funkcija smanjenja trešnje. (str.108)
8
Upaljeno: kada je subjekt u fokusu.
Trepti:
kada subjekt nije u fokusu. 
1
4
19
18
17
16
15
14
13
6
10
11
12
2
1
3
5
7
8
9
K-30_OPM_CRO.book  Page 37  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM