Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
Prije uporabe aparata
1
41
3
Pritisnite gumb 4. 
Aparat je spreman za snimanje. 
U opciji pripravnosti možete se prebaciti na upravljačku ploču i promijeniti 
postavke. 
Dolje će kao primjer biti objašnjeno kako zadati [JPEG Quality] (JPEG 
kvaliteta).
1
Pritisnite gumb M u opciji 
pripravnosti. 
Pojavljuje se upravljačka ploča. 
2
Četverosmjernim upravljačem 
(2345) odaberite postavku koju 
želite promijeniti.
Ne možete odabrati postavke koje se ne 
mogu promijeniti kao rezultat trenutačnih 
postavki aparata. 
Uporaba upravljačke ploče
Custom Image
Custom Image
Bright
Bright
128
128
K-30_OPM_CRO.book  Page 41  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM