Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
Prije uporabe aparata
1
43
1
Pritisnite gumb 3 u opciji 
pripravnosti.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode 1] 
(Opcija snimanja) na monitoru.
Izbornici navedeni dolje prikazuju se u 
sljedećim situacijama.
2
Dvaput pritisnite četverosmjerni 
upravljač (5).
Svaki put kada pritisnete četverosmjerni 
upravljač (5), izbornik se mijenja ovim 
redoslijedom: [A Rec. Mode 2] (Opcija 
snimanja), [A Rec. Mode 3] (Opcija 
snimanja), [A Rec. Mode 4] (Opcija 
snimanja), [C Movie 1] (Film) ... [A Rec. 
Mode 1] (Opcija snimanja). 
Možete promijeniti i izbornik tako da okrećete stražnji e-birač (S). 
Kada okrenete prednji e-birač (R) udesno, izbornik se mijenja ovim 
redoslijedom: [A Rec. Mode 1] (Opcija snimanja), [C Movie 1] (Film), 
[Q Playback 1] (Pregled), [R Set-up 1] (Konfiguriranje), [A Custom 
Setting 1] (Prilagođena postavka). 
3
Pomoću četverosmjernog 
upravljača (23) odaberite stavku.
Kada je birač opcija postavljen na C Izbornik [C Movie 1] (Film)
U opciji pregleda
Opcija [Q Playback 1] (Pregled)
Custom Image
Custom Image
Digital Filter
Digital Filter
Image Capture Settings
Image Capture Settings
AE Metering
AE Metering
MENU
1
2 3 4
HDR Capture
HDR Capture
Exit
Exit
High-ISO NR
High-ISO NR
Slow Shutter Speed NR
Slow Shutter Speed NR
MENU
1 2
3
4
Shake Reduction
Shake Reduction
Input Focal Length
Input Focal Length
Exit
Exit
Composition Adjust.
Composition Adjust.
Electronic Level
Electronic Level
Horizon Correction
Horizon Correction
K-30_OPM_CRO.book  Page 43  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM