Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
44
Prije uporabe aparata
1
4
Pritisnite četverosmjerni upravljač 
(5).
Raspoložive postavke prikazuju se u 
iskočnom izborniku ili podizborniku.
5
Četverosmjernim upravljačem 
(23) odaberite postavku.
Pritisnite gumb 3 da otkažete 
iskočni izbornik ili se vratite na prethodni 
ekran.
6
Pritisnite gumb 4. 
Postavka se sprema.
Pritisnite 3 ako se prikazuje 
podizbornik.
U nastavku odredite druge postavke. 
7
Pritisnite gumb 3.
Ponovno se pojavljuje ekran koji je bio 
prikazan prije odabira stavke izbornika. 
Vaše postavke možda neće biti spremljene ako aparat neispravno isključite (na 
primjer, ako izvadite bateriju dok je aparat uključen).
MENU
1 2
3
4
High-ISO NR
High-ISO NR
Slow Shutter Speed NR
Slow Shutter Speed NR
Shake Reduction
Shake Reduction
Input Focal Length
Input Focal Length
Exit
Exit
Composition Adjust.
Composition Adjust.
Electronic Level
Electronic Level
Horizon Correction
Horizon Correction
High-ISO NR
High-ISO NR
Slow Shutter Speed NR
Slow Shutter Speed NR
1 2
3
4
Shake Reduction
Shake Reduction
Input Focal Length
Input Focal Length
Composition Adjust.
Composition Adjust.
Electronic Level
Electronic Level
Horizon Correction
Horizon Correction
Cancel
Cancel
MENU
OK
OK
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 44  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM