Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
51
Početak k
orištenja
2
1
Kliznite sklopkom za otključavanje 
poklopca baterije u smjeru strelice 
(1) i otvorite poklopac baterije 
(2). 
2
Dok oznaka 2 gleda prema 
objektivu, gurnite bateriju dok se ne 
blokira na mjestu.
Da uklonite bateriju, gurnite sklopku za 
blokadu baterije (3) u smjeru strelice.
Umetanje/uklanjanje baterije
• Ne otvarajte poklopac baterije i ne vadite baterije kada je aparat uključen.
• Pravilno umetnite bateriju. Ako nepravilno umetnete bateriju, možda se neće 
moći ukloniti. Obrišite elektrode na bateriji mekom krpicom prije umetanja.
• Budite pažljivi jer se aparat ili baterija pri uporabi mogu zagrijati ako ih 
upotrebljavate dulje vrijeme.
• Izvadite baterije ako nećete upotrebljavati aparat duže vrijeme. Baterije 
mogu procuriti i oštetiti aparat ako ostanu u njemu dulje vrijeme dok se on ne 
upotrebljava. Ako se uklonjena baterija neće upotrebljavati šest mjeseci ili 
dulje, punite bateriju oko 30 minuta prije nego što je spremite. Svakako 
ponovno napunite bateriju svakih šest do dvanaest mjeseci.
• Čuvajte bateriju na mjestu na kojem će temperatura biti ispod sobne 
temperature. Izbjegavajte mjesta s visokom temperaturom.
• Datum i vrijeme mogu se poništiti ako dulje vrijeme držite bateriju izvan 
aparata. Ako se to dogodi, slijedite postupak opisan u «Postavljanje datuma 
i vremena» (str.64) da zadate trenutačni datum i trenutačno vrijeme.
1
2
3
K-30_OPM_CRO.book  Page 51  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM