Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
53
Početak k
orištenja
2
2
Otvorite poklopac baterije.
Pogledajte 1. korak na str.51.
Uklonite bateriju ako je umetnuta u aparat. 
3
Umetnite držač baterija u odjeljak za baterije dok se ne blokira 
na mjestu i zatvorite poklopac za baterije.
Možete provjeriti stanje baterija ako provjerite 
w
 prikazan na ekranu 
statusa ili ekranu pregleda uživo.
• Da upotrijebite baterije AA, odredite vrstu baterije AA u [AA Battery Type] 
(Vrsta baterije AA) u izborniku [R Set-up 2] (Konfiguriranje) prije uporabe. 
• Provjerite položaj baterija ako aparat ne radi ispravno.
Pokazivač stanja baterije
Ekran
Stanje baterija
w
 (Zelena)
Baterija je napunjena.
x
 (Zelena)
Baterija je gotovo napunjena.
y
 (Žuta)
Baterija je gotovo prazna.
F
 (Crvena)
Baterija je gotovo prazna.
[Battery depleted] (Baterija prazna) Aparat se isključuje kada prikaže poruku.
• Može se pojaviti y ili F (crvena) čak i kada je baterija dovoljno 
napunjena, ali je upotrebljavate na niskoj temperaturi ili ako neprestano 
snimate dulje vrijeme.
• Kako pada temperatura, pada i kvaliteta rada baterija. Kada aparat 
upotrebljavate u hladnoj klimi, ponesite dodatne baterije i držite ih na toplome 
u džepu. Kvaliteta rada baterija bit će normalna po povratku na sobnu 
temperaturu.
• Nosite dodatne baterije kada putujete u inozemstvo ili kada puno snimate.
K-30_OPM_CRO.book  Page 53  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM