Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
54
Početak k
orištenja
2
Preporučujemo uporabu kompleta adaptera za struju K-AC128 koji je 
dodatna oprema kada upotrebljavate monitor duže vrijeme te kada aparat 
spajate na računalo ili audio-vizualni uređaj.
1
Provjerite da je aparat isključen.
2
Otvorite poklopac baterije.
Pogledajte 1. korak na str.51. 
Uklonite bateriju ako je umetnuta u aparat. 
3
Izvucite poklopac spojnog kabela 
(1) na desnoj strani poklopca za 
baterije i umetnite spajač za struju u 
odjeljak za baterije dok se ne 
blokira na mjestu. 
4
Zatvorite poklopac za baterije.
Spojni kabel izvlači se iz dijela za 
poklopac spojnog kabela.
Uporaba adaptera za struju (dodatna oprema)
Komplet adaptera za struju D-AC128 uključuje adapter D-AC120, spajač za 
struju D-DC128 i utikač za struju.
1
K-30_OPM_CRO.book  Page 54  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM