Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
55
Početak k
orištenja
2
5
Spojite spajač za struju i adapter za struju.
 
6
Spojite adapter za struju na utikač za struju.
7
Utaknite utikač za struju u utičnicu. 
• Prije nego što uključite ili isključite adapter za struju, provjerite da je aparat 
isključen.
• Provjerite da su sve žice dobro spojene između stezaljki. SD memorijska 
kartica ili podaci mogu se oštetiti ako se izgubi napajanje za vrijeme pristupa 
kartici.
• Spojni kabel proviruje iz poklopca spojnog kabela na aparatu dok 
upotrebljavate adapter za struju.
• Kada uklonite spajač za struju, vratite poklopac spojnog kabela na njegovo 
izvorno mjesto. 
• Kada spojite adapter za struju na aparat, prikazuje se W kao razina 
napunjenosti baterije.
• Pročitajte upute za uporabu kompleta adaptera za struju prije uporabe 
adaptera za struju.
5
6
7
K-30_OPM_CRO.book  Page 55  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM