Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
58
Početak k
orištenja
2
Pričvršćivanje objektiva
Pričvrstite odgovarajući objektiv na tijelo aparata.
Kada upotrebljavate jedan od sljedećih objektiva s ovim aparatom, 
raspoložive su sve opcije snimanja aparata.
(a)  Objektivi DA, DA L, D FA, FA J
(b)  Objektivi s položajem s (Automatski); kada se upotrebljavaju u 
položaju s
1
Provjerite da je aparat isključen. 
2
Uklonite poklopac tijela (1) 
i poklopac objektiva (2).
Uvijek postavite objektiv prema dolje tako 
da strana za ugradnju gleda prema gore 
da zaštitite objektiv od oštećenja kada 
nema poklopca objektiva na njemu.
• Kada pričvršćujete ili uklanjate objektiv, odaberite okruženje koje je praktički 
bez nečistoće i prašine.
• Držite poklopac tijela na aparatu kada ne pričvršćujete objektiv.
• Pazite da pričvrstite poklopac objektiva i kapicu objektiva kada uklonite 
objektiv s aparata.
• Ne stavljajte prste u držač aparata i ne dodirujte ogledalo.
• Tijelo aparata i držač objektiva sadržavaju informacijske kontakte objektiva. 
Nečistoća, prašina ili hrđa na kontaktima mogu oštetiti električni sustav. 
Kontaktirajte s PENTAX servisnim centrom za profesionalno čišćenje.
• Neke će funkcije biti ograničene kada se upotrijebe objektivi opisani pod (b) 
u položaju koji nije s ili kada se upotrijebe objektivi koji nisu navedeni gore 
i/ili druga dodatna oprema. Pogledajte «Funkcije na raspolaganju s različitim 
• Ako upotrijebite objektiv za koji se ne može automatski dobiti informacije o 
žarišnoj duljini, pojavljuje se ekran [Input Focal Length] (Unos žarišne duljine) 
kada uključite aparat. Pogledajte «Određivanje žarišne duljine» (str.287) za 
detalje.
• Ne preuzimamo odgovornost za nesreće, oštećenja ili kvarove izazvane 
uporabom objektiva drugih proizvođača.
K-30_OPM_CRO.book  Page 58  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM