Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
61
Početak k
orištenja
2
Uključivanje i isključivanje aparata
1
Pomaknite glavni prekidač na [ON].
Aparat se uključuje.
Pomaknite glavni prekidač u položaj 
[OFF] da isključite aparat.
• Uvijek isključite aparat kada ga ne upotrebljavate.
• Napajanje se automatski isključuje kada ne obavljate nikakve radnje 
određeno vrijeme (Auto Power Off (Automatsko isključivanje)). Da ponovno 
aktivirate aparat, uključite ga ili obavite jednu od sljedećih radnji.
• Pritisnite gumb okidača dopola. 
• Pritisnite gumb 3 ili gumb M.
• Zadana postavka za [Auto Power Off] (Automatsko isključivanje) je [1min.]. 
Možete promijeniti postavku u opciji [Auto Power Off] (Automatsko 
isključivanje) u izborniku [R Set-up 2] (Konfiguriranje). (str.236)
• Da uključite aparat u opciji pregleda, postavite glavnu sklopku na [ON] dok 
pritišćete gumb Q.
K-30_OPM_CRO.book  Page 61  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM