Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
64
Početak k
orištenja
2
Postavite trenutačni datum i trenutačno vrijeme te način prikaza.
1
Pritisnite četverosmjerni upravljač 
(5) i upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (23) da odaberete 
format datuma.
Odaberite [mm/dd/yy] (mm/dd/gg), 
[dd/mm/yy] (dd/mm/gg) ili [yy/mm/dd] 
(gg/mm/dd).
2
Pritisnite četverosmjerni upravljač (5) i upotrijebite 
četverosmjerni upravljač (23) da odaberete [24h] ili [12h]. 
3
Pritisnite gumb 4. 
Okvir se vraća na [Date Format] (Format datuma).
4
Pritisnite četverosmjerni upravljač (3) i pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5).
Okvir se pomiče na mjesec ako je format datuma postavljen na 
[mm/dd/yy] (mm/dd/gg).
• Ako dom i datum i vrijeme nisu odabrani, ekran [Initial Setting] (Početne 
postavke) ili ekran [Date Adjustment] (Namještanje datuma) bit će prikazani 
kada se sljedeći puta ponovo uključi aparat.
• Možete kasnije promijeniti veličinu teksta u izborniku [R Set-up 1] 
(Konfiguriranje). U ovim su uputama ekrani izbornika u nastavku opisani tako 
što je [Text Size] (Veličina teksta) postavljen na [Standard] (Standardni). 
Postavljanje datuma i vremena
Cancel
Cancel
MENU
Date Adjustment
Date Adjustment
Date Format
Date Format
Date
Date
Time
Time
mm/dd/yy
mm/dd/yy 24h
24h
0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
00:00
00:00
Settings complete
Settings complete
OK
OK
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 64  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM