Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
5
• Ako dulje vrijeme niste upotrebljavali aparat, provjerite da još uvijek ispravno radi, 
osobito prije snimanja važnih događaja (kao što su vjenčanje ili putovanje). Sadržaj 
snimki ne može se jamčiti ako snimanje, pregled ili prijenos na računalo itd. nisu 
mogući zbog kvara na aparatu ili mediju za snimanje (SD memorijskoj kartici).
• Da zadržite optimalno stanje baterije, nemojte je čuvati u potpuno napunjenom stanju 
ili na visokoj temperaturi.
• Ako bateriju ostavite u aparatu dulje vrijeme kada je ne upotrebljavate, ona će se 
previše isprazniti i to može skratiti njezino trajanje.
• Preporučujemo da bateriju napunite dan prije uporabe. 
• Utikač priložen ovom aparatu namijenjen je uporabi samo s punjačom baterije
D-BC109. Nemojte ga upotrebljavati s drugim uređajima.
• Nemojte izlagati aparat visokim temperaturama ili velikoj vlazi. Ne ostavljajte aparat 
u vozilu jer temperatura može biti jako visoka.
• Nemojte izlagati aparat jakim vibracijama, šokovima ili pritisku. Upotrijebite jastuk da 
zaštitite aparat od vibracija motocikla, automobila ili brodova.
• Idealna temperatura za uporabu kamere je između 10 °C i 40 °C (14 °F – 104 °F).
• Monitor može biti crn pri visokoj temperaturi, ali će se vratiti na normalu kada se 
temperatura vrati na normalnu.
• Na niskim temperaturama monitor može reagirati sporije. Razlog tome su tekući 
kristali i to nije kvar. 
• Nagle promjene temperature izazivaju kondenzaciju unutar i izvan aparata. Stavite 
aparat u torbu ili plastičnu vrećicu i izvadite ga tek kada se izjednače temperatura 
aparata i temperatura okoline. 
• Izbjegavajte dodir aparata sa smećem, blatom, prašinom, prahom, vodom, otrovnim 
plinovima ili solima. Oni mogu izazvati oštećenje aparata. Obrišite kišu ili kapljice 
vode s aparata.
• Nemojte snažnom silom pritiskati monitor. To može prouzročiti lom ili kvar. 
• Pazite da previše ne zategnete navoj za stativ kada upotrebljavate stativ.
• Nemojte čistiti aparat organskim otapalima kao što su razrjeđivač, alkohol ili benzin.
• Upotrijebite četku za objektiv da uklonite prašinu s objektiva ili tražila. Nikada nemojte 
upotrijebiti sprej za čišćenje jer može oštetiti objektiv.
• Kontaktirajte s PENTAX servisnim centrom za profesionalno čišćenje CMOS 
senzora. (Čišćenje se naplaćuje).
• Preporučujemo periodične preglede svake dvije godine da zadržite odlična radna 
obilježja.
O bateriji i punjaču
Mjere opreza pri nošenju i uporabi aparata
Čišćenje aparata
K-30_OPM_CRO.book  Page 5  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM