Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
76
Osno
vn
e ra
dn
je
3
Pregledavanje slika
Možete pregledati snimke koje ste snimili na aparatu.
1
Pritisnite gumb Q. 
Aparat prelazi u opciju prikaza 
pojedinačnih snimki i prikazuje se 
posljednja snimljena snimka (u slučaju 
filmova prikazuje se samo prvi okvir na 
monitoru).
2
Pogledajte snimljenu snimku na monitoru. 
Raspoložive radnje
Pregled snimki
Četverosmjerni upravljač (4)/ 
prednji e-birač (R) ulijevo
Prikazuje prethodnu snimku. 
Četverosmjerni upravljač (5)/ 
prednji e-birač (R) udesno
Prikazuje sljedeću snimku. 
Gumb m
Sprema RAW snimku (samo ako su 
podaci raspoloživi).
K-30_OPM_CRO.book  Page 76  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM