Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
9
Bu kullaným kýlavuzu aþaðýdaki bölümlerden oluþmaktadýr.
1 Baþlarken ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bu bölümde kamerayý satýn aldýktan sonra fotoðraf çekmeye baþlamadan önce yapmanýz 
gerekenler açýklanmaktadýr. Kýlavuzu okuduðunuzdan ve talimatlarý uyguladýðýnýzdan 
emin olunuz.
2 Hýzlý Baþlangýç ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bu bölümde, fotoðraf çekmenin ve izlemenin en kolay yolu açýklanmaktadýr. Hemen fotoðraf 
çekmek ya da görüntüleri izlemek istediðiniz takdirde bu bölüme baþvurabilirsiniz.
3 Genel Ýþlemler ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bu bölümde, düðmelerin iþlevleri ve menülerin nasýl kullanýldýðý gibi genel iþlemler 
açýklanmaktadýr. Daha fazla detay için, ilgili “Fotoðraf Çekimi”, “Ses Kaydý ve Oynatýmý”, 
“Oynatým/Silme/Düzenleme” ve “Ayarlar” kýsýmlarýna bakýnýz.
4 Fotoðraf Çekimi–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bu bölümde, duruma en uygun çekim modunu seçmek için Çekim Modu ekranýnýn nasýl 
kullanýlacaðý dahil olmak üzere fotoðraf çekmenin çeþitli yollarý ve ilgili iþlevlerin nasýl 
ayarlanacaðý açýklanmaktadýr.
5 Ses Kaydý ve Oynatýmý –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bu bölümde, yalnýzca ses dosyalarýnýn kaydedilmesi veya bir fotoðrafa ses notu eklenmesi 
ve ses notlarýnýn çalýnmasý açýklanmaktadýr.
6 Oynatým/Silme/Düzenleme ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bu bölümde, kamerada ya da bir TV’de fotoðraflarýn nasýl izleneceði, nasýl silineceði, yeniden 
boyutlandýrýlacaðý ve kýrpýlacaðý ve de fotoðraflarýn bir yazýcýda doðrudan nasýl baskýlarýnýn 
alýnabileceði açýklanmaktadýr.
7 Ayarlar ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bu bölümde kamera ile ilgili fonksiyonlarýn nasýl ayarlanacaðý açýklanmýþtýr.
8 Ek ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bu size LCD ekranda görüntülenen mesajlar ve sorun çýkmasý halinde ne yapýlmasý gerektiði 
hakkýnda bilgi verir.
Bu kullaným kýlavuzunda kullanýlan sembollerin anlamlarý aþaðýda açýklanmaktadýr.
Kullaným Kýlavuzunun Ýçindekiler
1
ilgili iþlemin bir açýklamasýnýn referans sayfa numarasýný gösterir.
bilinmesi faydalý olacak bilgileri gösterir.
kameranýn kullanýlmasý esnasýnda alýnmasý gereken önlemleri gösterir.
1
3
2
4
5
6
7
8
e_kb449.book  Page 9  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM