Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
99
4
Fotoðraf Çekimi
5
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Beyaz dengesini ayarlamak için kameranýzýn önüne beyaz bir kaðýt parçasý 
gibi beyaz bir materyal yerleþtiriniz.
1
Beyaz Dengesi ekranýnda 
K
 (Manuel) 
seçiniz.
2
Ekraný kaplayacak þekilde kamerayý 
beyaz materyale doðrultunuz.
3
Green düðmesi’ne basýnýz.
Beyaz dengesi otomatik olarak ayarlanýr. 
LCD ekranda [Tamamlandý] belirir.
4
4 düðmesine basýnýz.
Þimdi belirlenmiþ olan ayar kaydedilir ve ekran [A Kayýt Modu] menüsüne döner.
5
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Beyaz Dengesi Ayarý 1s.122
Manuel Ayar
AWB
AWB
AWB
OK
MENU
Ayarla
Ayarla
Ayarla
Beyaz Dengesi
Tamam
Tamam
Tamam
İptal
İptal
e_kb449.book  Page 99  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM