Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
100
4
Fotoðraf Çekimi
Otomatik odak alanýný ve odaklama metodunu ayarlayabilirsiniz.
1
Çekim modunda 
3 düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir.
2
[AF Ayarý] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz.
3
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
AF Ayarý ekraný belirir.
Otomatik odak alanýný (Odaklama Alaný) deðiþtirebilirsiniz.
Odaklama Alaný
Otomatik odak Ayarlarýnýn Seçilmesi
Odaklama Alaný’nýn Deðiþtirilmesi
J
Çoklu
Kamera, ekranýn ortasýnda geniþ bir mesafeyi ölçer 
(odaklama alaný dahilinde) ve en yakýn nesneye odaklanýr.
K
Spot
Kamera, ekranýn ortasýnda dar bir mesafeyi ölçer (nokta odaklama 
alaný) ve böylece belli bir nesneye odaklama yapmanýz kolaylaþýr.
Otomatik takip AF
Deklanþör düðmesine yarýya kadar basýldýðý esnada kamera 
hareketli nesneye odaklanmaya devam eder.
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Deklanþör düðmesi
3 düðmesi
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
AF Ayarı
Odaklama Alanı
Odak Kısıcı
Yrd. AF Işığı
MENU
e_kb449.book  Page 100  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM