Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
101
4
Fotoðraf Çekimi
4
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Bir çekme menüsü belirir.
5
Dört-yollu düðmeyi (23) kullanarak Odaklama Alaný deðerini 
deðiþtiriniz.
6
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Çekim koþullarýna baðlý olarak objektifin odaklama mesafesini sýnýrlayabilirsiniz.
[Odak Kýsýcý] ’yý [Açýk] olarak ayarladýðýnýzda, objektifin hareket menzili, normal 
çekim için uzun mesafe tarafýna ve makro çekim için yakýn mesafe kýsmýna 
sýnýrlanýr. Odaðý hýzlý þekilde nesneye ayarlayabilirsiniz. 
4
[Odak Kýsýcý] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
5
[O (Açýk)/P (Kapalý)] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz.
6
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Odaklama Alaný Ayarýnýn Kaydedilmesi 1s.122
Odak Kýsýcýsýnýn Odak Kýsýcý
MENU
AF Ayarı
Odaklama Alanı
Odak Kısıcı
Yrd. AF Işığı
e_kb449.book  Page 101  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM