Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
102
4
Fotoðraf Çekimi
Yardýmcý AF ýþýðý, karanlýk bir nesnenin çekimini yaptýðýnýz zaman uygundur. 
Bu, otomatik odaðýn düzgün çalýþmadýðý koþullar altýnda nesneyi odaklamanýza 
yardýmcý olur. 
4
[Yrd. AF Iþýðý] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
5
[O (Açýk)/P (Kapalý)] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz.
6
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Yardýmcý AF Iþýðý Ayarý
Bu kameranýn yardýmcý AF ýþýðý 1. Sýnýf LED ürünü için belirlenmiþ güvenlik 
standardýna (IEC60825-1) uymaktadýr. Iþýða doðrudan bakýlmasý tehlikeli 
deðildir. Ancak, þaþý þekilde görmenize neden olabileceði için çok yakýn 
mesafeden ýþýk kaynaðýna bakmayýnýz.
Kamera aþaðýdaki koþullarda yardýmcý AF ýþýðýný çalýþtýrmaz.
- Film modunda
- Manzara modunda (Yrd. AF Iþýðý Açýk olarak ayarlandýðýnda AF ýþýðý 
mevcuttur.)
- Odak Modu Pan Odak, Sonsuzluk veya Manuel Odak olarak ayarlandýðýnda.
- Odaklama Alaný Otomatik takip AF olarak ayarlandýðýnda.
MENU
AF Ayarı
Odaklama Alanı
Odak Kısıcı
Yrd. AF Işığı
e_kb449.book  Page 102  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM