Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
103
4
Fotoðraf Çekimi
Parlaklýðý ölçmek ve pozlamayý belirlemek için kullanýlacak ekran parçasýný 
seçebilirsiniz. 
AE Ölçme Modlarý
1
Çekim modunda 
3 düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir.
2
[AE Ölçme] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
3
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Bir çekme menüsü belirir.
4
AE ölçme modunu deðiþtirmek için 
dört yollu düðmeyi (
23) kullanýnýz.
5
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Pozlamanýn Belirlenmesi için Iþýk Ölçme Modunun 
Ayarlanmasý
L
Çoklu-segment
Pozlama, tam ekranda belirlenir.
M
Merkez-aðýrlýklý
Pozlama, asýl olarak ekranýn merkezinde belirlenir.
N
Spot
Pozlama, yalnýzca ekranýn ortasýndaki küçük alanda belirlenir.
AE Ölçme Modunun Kaydedilmesi 1s.122
Obtüratör Önceliði modu ve Manuel modunda, Çoklu-segmetn seçilmez.
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Deklanþör düðmesi
3 düðmesi
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
MENU
AWB
12
M
AUTO 800
Kayıt Modu
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
Auto
12
M
MENU
OK
Tamam
Kayıt Modu
İptal
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
e_kb449.book  Page 103  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM