Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
104
4
Fotoðraf Çekimi
Hassasiyet (ISO hassasiyeti), CCD’nin ýþýða karþý ne kadar hassas oluðunu 
gösteren deðerdir. Düþük deðer düþük hassasiyete ve yüksek deðer de yüksek 
hassasiyete karþýlýk gelir. Hassasiyet, çekim koþullarýna göre ayarlanabilir.
Hassasiyet
1
Çekim modunda 
3 düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir.
2
[Hassasiyet] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
Hassasiyet
OTOMATÝK
AUTO800 (50 - 800) fabrika ayarý olarak seçilir. ISO Düzeltmeyi AUTO ila 50 - 100, 
50 - 200, 50 - 400, 50 - 800 veya 50 - 1600 arasýnda da ayarlayabilirsiniz.
(In Dijital SR modunda, AUTO1600 (50 - 1600) fabrika ayarý olarak seçilir. 
50 - 3200’e kadar olan ayar seçilebilir.)
50
Daha düþük bir hassasiyette fotoðraflar daha keskin ve parazit azalmýþ 
þekildedir ancak obtüratör hýzý, karanlýk koþullarda daha yavaþ olacaktýr.
Daha yüksek bir hassasiyette obtüratör hýzý daha yüksek olur ancak fotoðraf 
paraziti artmýþ olacaktýr.
(Digital SR modunda, 3200 de seçilebilir.)
100
200
400
800
1600
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Deklanþör düðmesi
3 düðmesi
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
AUTO 800
MENU
AWB
12
M
Kayıt Modu
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
e_kb449.book  Page 104  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM