Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
105
4
Fotoðraf Çekimi
3
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Bir çekme menüsü belirir.
4
Hassasiyeti ayarlamak için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
Açýlan menüde [1600] deðerini (Digital SR modunda 
[1600] ve [3200]) göstermek için, [800] vurgulu 
olduðu zaman dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
5
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
5
[AUTO] seçiniz ve dört-yollu 
düðmeyi (
5).
AUTO aralýk seçim ekranýnda ISO Düzeltme belirir.
6
Bir aralýk deðeri seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
2345) kullanýnýz.
7
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
ISO Düzeltme Aralýðýndan Farklý Bir Hassasiyetin Seçilmesi
Hassasiyet ve ISO Düzeltme Aralýðýnýn Seçilmesi
Hassasiyet ’in Kaydedilmesi 1s.122
• Film modu için hassasiyet AUTO olarak sabitlenir. Ayar deðiþtirilemez.
• Obtüratör Önceliði modu için hassasiyet AUTO800 olarak sabitlenir. 
Ayar deðiþtirilemez.
• Manuel Pozlama modunda AUTO seçilemez.
• Hafýza kýsmýnda Hassasiyet deðerini Kapalý olarak ayarlamýþ olsanýz bile, 
kamera kapatýldýðýnda, AUTO’da ISO Düzeltimi için seçilen aralýk kaydedilir. 
Seçilen hassasiyet, yalnýzca Hassasiyet, Hafýza kýsmýnda Açýk olarak 
ayarlandýðýnda kaydedilecektir.
MENU
OK
Tamam
Kayıt Modu
İptal
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
200
400
800
100
AUTO 800
50
MENU
OK
Tamam
Kayıt Modu
İptal
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
200
400
800
100
AUTO 800
50
AUTO'da ISO Dzltme
ISO50-100
ISO50-200
ISO 50 ila 800 aralğnda
hassasiyeti otom.
olarak düzeltir.
MENU
İptal
OK
Tamam
ISO50-400
ISO50-800
ISO50-1600
e_kb449.book  Page 105  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM