Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
106
4
Fotoðraf Çekimi
Resmin genel parlaklýðý, EV telafi deðeri (CCD’ye giren ýþýk miktarý) ayarlanarak 
deðiþtirilebilir. Bu, zevkinize uygun olarak resimlerin parlaklýðýný ayarlamak 
istediðiniz zaman kamera tarafýndan otomatik olarak belirlenen pozlamayý 
deðiþtirir.
1
Çekim modunda 
3 düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir.
2
[EV Telafisi] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
3
EV ayarýný deðiþtirmek için dört-yollu 
düðmeyi (
45) kullanýnýz.
+: Resmi parlak hale getirir (aþýrý pozlanmýþ).
: Resmi koyu hale getirir (az pozlanmýþ).
EV ayarýný –2.0 ila +2.0 arasýnda, 
1/3 EV basamaklarý þeklinde seçebilirsiniz.
4
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Pozlamanýn Ayarlanmasý (EV Telafisi)
EV Telafisi Deðerinin Kaydedilmesi 1s.122
Otomatik Resim modunda, pozlama ±0.0 olarak sabitlenmiþtir.
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Deklanþör düðmesi
3 düðmesi
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
MENU
±0.0
Kayıt Modu
Çıkış
EV Telafisi
Film
Dijital Zoom
Hızlı İzleme
Yüz Önceliği
0.5sn.
0.5
Shake Reduction
e_kb449.book  Page 106  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM