Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
108
4
Fotoðraf Çekimi
4
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Bir çekme menüsü belirir.
5
[Kaydediln Piksel] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
23) kullanýnýz.
Seçilmiþ olan kaydedilen piksel için kaydedilebilir 
süre belirir.
6
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
 [C(En iyi)], [D(Daha iyi)] ve [E(Ýyi)] arasýndan kalite seviyesini seçebilirsiniz. 
E ne kadar çok olursa, film o kadar net görünür ve dosya boyutu o kadar büyük olur.
4
[Kalite Seviyesi] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
23) kullanýnýz.
5
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Bir çekme menüsü belirir.
6
Ýstenen kalite seviyesini seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
23) kullanýnýz.
Seçilmiþ olan kalite seviyesi için kaydedilebilir 
süre belirir.
7
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Filmlerin Boyutu ve Kalitesi 1s.27
Filmlerin Kalite Seviyesi ’nin Seçimi
Filmlerin Boyutu ve Kalitesi 1s.27
Movie SR
30fps
30fps
640
MENU
İptal
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Film
OK
Tamam
640
320
Kayıt süresi
00:11:51
Movie SR
MENU
640
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Film
Movie SR
Off
640
MENU
OK
İptal
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Film
Tamam
Kayıt süresi
00:11:51
e_kb449.book  Page 108  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM