Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
10
Kameranýn Kullanýmýnýn Hýzlý Bir Þekilde 
Öðrenilmesi
Eðer 
 kamerayý satýn aldýktan sonra cihazýn nasýl kullanýldýðýný 
hýzlýca öðrenmek istiyorsanýz... Hazýrlýk, fotoðraf çekme ve gözden geçirme gibi 
temel iþlemleri aþaðýdaki þekliyle uygulayýnýz. (Kullaným talimatlarý için, parentez 
içlerindeki sayfalara bakýnýz.)
Ürün paketine göz atýn. (s.12)
Kamerayý hazýrlayýn.
Askýyý baðlayýn. (s.15)
Kamerayý açýn.
Pili þarj edin (s.17) ve takýn. (s.16)
SD Hafýza Kartýný takýn. (s.23)
Baþlangýç ayarlarýný yapýn. (s.29-32)
Þimdi bazý temel iþlemleri tanýyalým.
Kamerayý açýn ve kapatýn. (s.39)
Resimler çekin. (s.33-36)
Resimleri izleyin ve silin. (s.37-38)
Çekim modu ve Oynatým modu arasýnda geçiþ yapýn. 
(s.53)
Ýyi resimler çekmek 
üzere deklanþör 
düðmesinin nasýl 
kullanýldýðýnýn 
öðrenilmesi.
Bu, resim çekmek 
için en kolay yoldur.
Þimdi Temel modda resimler çekelim. (s.59-60)
e_kb449.book  Page 10  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM