Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
109
4
Fotoðraf Çekimi
[Movie SR] deðeri [O (Açýk)] olarak ayarlandýðýnda, film sarsýntý-önleme fonksiyonu 
etkin hale gelir. Bu, kaliteli filmler çekmenize imkan verecek þekilde görüntü 
bulanýklýðýný otomatik olarak telafi eder.
4
[Movie SR] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
5
[O (Açýk)] veya [P (Kapalý)] seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz.
Film Çekildiði Esnada Kamera Sarsýlmasýnýn Önlenmesi (Movie SR)
Film çekimi esnasýnda Dijital Zoom kullanmak için Movie SR kýsmýný Kapalý 
olarak ayarlayýnýz.
MENU
Movie SR
640
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Film
e_kb449.book  Page 109  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM