Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
110
4
Fotoðraf Çekimi
Fotoðraflar için Shake Reduction fonksiyonunu kullanmak için [A Kayýt Modu] 
menüsünde [Shake Reduction] kýsmýný [O (Açýk)] olarak ayarlayýnýz. Fonksiyonlar 
ilgili ayrýntýlar için, bkz s.57.
1
Çekim modunda 
3 düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir.
2
[Shake Reduction] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
23) kullanýnýz.
3
[(Açýk)/P (Kapalý)] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz.
O (Açýk)
:
 (Shake Reduction Açýk), 
deklanþöre yarýya kadar basýldýðýnda 
LCD ekranda belirir.
P
 (
Kapalý) :
 (Shake Reduction Kapalý), 
LCD ekranda sürekli olarak görüntülenir.
4
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Fotoðraflar için Shake Reduction Fonksiyonunun 
Açýk olarak Ayarlanmasý
Green düðmesi kullanýlarak Açýk/Kapalý seçilebilir. Green düðmesi için 
Shake Reduction haricinde bir iþlev belirlendiðinde bu fonksiyon kullanýlamaz. 
(
1
s.115)
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Deklanþör düðmesi
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
Green düðmesi
MENU
±0.0
Shake Reduction
Kayıt Modu
Çıkış
EV Telafisi
Film
Dijital Zoom
Hızlı İzleme
Yüz Önceliği
0.5sn.
0.5
3 düðmesi
e_kb449.book  Page 110  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM