Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
112
4
Fotoðraf Çekimi
Yüz Önceliði fonksiyonunu kullanmak üzere, [A Kayýt Modu] menüsünde 
[Yüz Önceliði] ayarýný Açýk olarak ayarlayýnýz.
“Yüz Tanýma AF” ve “Yüz Tanýma AE” etkin hale gelir. Kamerayý kiþinin yüzüne 
doðrulttuðunuz zaman, kamera odaðý ve pozlamayý ayarlayarak yüzü otomatik 
bir þekilde tanýr. 
1
Çekim modunda 
3 düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir.
2
[Yüz Önceliði] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
3
[O (Açýk)/P (Kapalý)] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz.
O (Açýk) : (Yüz Önceliði Açýk), deklanþöre yarýya 
kadar basýldýðýnda LCD ekranda 
belirir.
P (Kapalý) : (Yüz Önceliði Kapalý), LCD ekranda 
sürekli olarak görüntülenir.
4
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Yüz Önceliði Fonksiyonunun Açýk Olarak Ayarlanmasý
• Yüz Önceliði Açýk olarak ayarlandýðýnda, Yüz Tanýma fonksiyonu, 
çekim modundan baðýmsýz olarak çalýþacaktýr.
• Örneðin güneþ gözlüðü gibi bir nesne ile kiþinin yüzü kýsmen kapalý 
olduðunda veya kiþi kameraya bakmadýðý durumda, “Yüz Tanýma AF” 
ve “Yüz Tanýma AE” fonksiyonlarý çalýþamayabilir.
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Deklanþör düðmesi
3 düðmesi
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
EV Telafisi
Film
Dijital Zoom
Hızlı İzleme
Yüz Önceliği
0.5sn.
0.5sn.
±0.0
Shake Reduction
e_kb449.book  Page 112  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM