Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
114
4
Fotoðraf Çekimi
Deklanþör gecikmesini kýsaltmak üzere, yarýya kadar basmadan, deklanþöre 
sonuna kadar (tek aþamada) basabilirsiniz. Tek tuþ PO fonksiyonunu kullanmak 
üzere, [A Kayýt Modu] menüsünde “Teþ tuþ PO” kýsmýný ayarlayýnýz.
Teþ tuþ PO fonksiyonu, deklanþörü doðru zamanda serbest býrakmanýza imkan 
verir. Resimler, derin-odaklý (Pan Odak) çekimler olarak alýnýr. 
1
Çekim modunda 
3 düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir.
2
[Teþ tuþ PO] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
3
[O (Açýk)/P (Kapalý)] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Teþ tuþ PO fonksiyonunun AçýkOlarak Ayarlanmasý
Teþ tuþ PO fonksiyonu yalnýzca Odak Modu Standart (Otomatik Odak) olarak 
ve [A Kayýt Modu] menüsünde Teþ tuþ PO Açýk olarak ayarlandýðýnda belirir.
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Deklanþör düðmesi
3 düðmesi
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Keskinlik
Hafıza
Teş tuş PO
D-Range Tlfsi
Kapalı
Doygunluk
Green Düğmesi
e_kb449.book  Page 114  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM