Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
118
4
Fotoðraf Çekimi
Fotoðrafýn keskin ya da yumuþak hatlara sahip olup olmamasýný seçebilirsiniz.
1
Çekim modunda 
3 düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir.
2
[Keskinlik] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
3
Keskinliði ayarlamak için dört-yollu 
düðmeyi (
45) kullanýnýz.
: Hatlarý yumuþatýr.
+: Hatlarý keskinleþtirir.
4
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Fotoðraf Keskinlik Ayarý
Kamera kapatýldýðý zaman Keskinlik ayarý saklanýr.
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Deklanþör düðmesi
3 düðmesi
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Keskinlik
Hafıza
Teş tuş PO
D-Range Tlfsi
Kapalı
Doygunluk
Green Düğmesi
e_kb449.book  Page 118  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM