Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
11
Þimdi Mod Paletlerini kullanalým.
Mod Paletlerindeki simgeleri seçin. (s.50-52)
Þimdi resimler çekmek üzere bir mod seçin.
Otomatik Resim Modu (s.61)
Resim modlarý (s.67-76)
Þimdi çekim fonksiyonlarýný kullanalým
Zamanlayýcý (s.83)
Zoom (s.88)
Flaþ (s.93)
Sarsýntý Azaltma (s.57)
Þimdi çekmiþ olduðunuz resimlere bir göz atalým.
Zoom ekraný, dokuz-kare ekraný ve takvim ekraný 
(s.129-134)
Slayt gösterimi (s.135)
Her bir Çekim 
Modundaki mevcut 
fonksiyonlar için, 
bakýnýz s.194.
Temel iþlemleri öðrendiðiniz zaman, filmler çekme, resimleri 
düzenleme veya favori resimlerinizi yazdýrmanýn zevkini 
yaþayýn.
Þimdi menüleri kullanalým.
Menü ögelerini ayarlayýn. (s.45-46)
Resimler için kaydedilen piksel ve kalite seviyesi 
ayarýný seçin. (s.95-97)
Basitçe simgeleri 
seçerek, resim çekme 
veya düzenleme için 
istenen modlarý etkin 
hale getirebilirsiniz.
e_kb449.book  Page 11  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM