Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
119
4
Fotoðraf Çekimi
Renk doygunluðunu ayarlayabilirsiniz.
1
Çekim modunda 
3 düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir.
2
[Doygunluk] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
3
Doygunluðu ayarlamak için dört-yollu 
düðmeyi (
45) kullanýnýz.
: Doygunluðu azaltýr.
+: Doygunluðu artýrýr.
4
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Renk Doygunluðunun Ayarlanmasý
Kamera kapatýldýðý zaman Doygunluk ayarý saklanýr.
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Deklanþör düðmesi
3 düðmesi
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Keskinlik
Hafıza
Teş tuş PO
D-Range Tlfsi
Kapalı
Doygunluk
Green Düğmesi
e_kb449.book  Page 119  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM