Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
121
4
Fotoðraf Çekimi
Resimlerinizin üzerine baskýsý yapýlacak olan tarihi ayarlayýn.
1
Çekim modunda 
3 düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir.
2
[Tarih Baskýsý] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
3
[O (Açýk)/P (Kapalý)] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz.
4
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Tarih Baskýsý Ayarý
Baskýsý yapýlan tarih, kaydedilen fotoðrafýn parçasýdýr. Bunu kaydedilen 
fotoðraftan çýkaramazsýnýz.
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Deklanþör düðmesi
3 düðmesi
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Tarih Baskısı
Kontrast
e_kb449.book  Page 121  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM