Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
123
4
Fotoðraf Çekimi
1
Çekim modunda 
3 düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir.
2
[Hafýza] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
3
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Menü ögeleri ekraný belirir.
4
Bir öge seçmek üzere dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
5
[O (Açýk)/P (Kapalý)] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz.
6
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
• Hafýza kýsmýnda Zoom Konumu ayarýný Açýk olarak ayarlasanýz bile, 
Akýllý Zoom veya Dijital Zoom ’da mevcut zoom konumu kaydedilmeyecektir. 
Yalnýzca optik zoom’daki mevcut zoom konumu kaydedilebilir.
• Hafýza kýsmýnda Hassasiyet ayarýný Kapalý olarak belirleseniz bile, AUTO’da 
ISO Düzeltmesi için seçilen aralýk, kamera kapatýldýðý zaman kaydedilir.
• “Dosya No.” Açýk olarak ayarlandýðýnda, en son çekilen fotoðrafýn dosya 
numarasý kaydedilecek ve yeni bir SD Hafýza kartý takýldýktan sonra bile 
dosya numarasý devam edecektir. Ayný zamanda, halihazýrda üzerinde 
kayýtlý fotoðraflar olan bir SD Hafýza kartý takýldýktan sonra bile dosya 
numarasý devam edecektir.
• “Dosya No.” Kapalý olarak ayarlandýðý zaman, her yeni SD Hafýza kartý 
takýldýðýnda, fotoðrafýn dosya numarasý en düþük olan numaradan 
baþlayacaktýr. Ayný zamanda, halihazýrda üzerinde kayýtlý fotoðraflar olan 
bir SD Hafýza kartý takýldýktan sonra bile dosya numarasý devam edecektir.
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Keskinlik
Hafıza
Teş tuş PO
D-Range Tlfsi
Kapalı
Doygunluk
Green Düğmesi
Hafıza
Flaş Modu
Geçiş Modu
Odak Modu
Zoom Konumu
MF Konumu
Beyaz Dengesi
MENU
İptal
OK
Tamam
e_kb449.book  Page 123  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM